Posts Tagged ‘Каменяк’

Тарифа

ТАРИФА за таксите и разноските към
Закона за частните съдебни изпълнители

Обн. – ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.; доп., бр. 63 от 01.08.2014 г., в сила от 01.08.2014 г.; изм., бр. 90 от 31.10.2014 г. с Определение № 10729 на ВАС от 29.08.2014 г. по а.д. № 10545 от 2014 г.; изм., бр. 100 от 18.12.2015 г. с Решение № 13014 от 02.12.2015 г. на ВАС по а. д. № 4389/2015 г.

Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г.

Раздел I

Обикновени такси

1. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.

2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител, се събира такса 50 лв.

3. За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.

4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса 10 лв.

5. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), се събира такса 20 лв.

6. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв.

7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лв.

8. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.

Забележка. За изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд се събира такса 20 лв.

9. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК , се събира такса 15 лв.

Забележка. (Нова – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/и се събира такса 15 лв. независимо от броя на запорите.

10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв.

11. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.

12. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса 30 лв.

13. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса 30 лв.

14. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв.

15. За извършване продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.

16. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв.

Забележка. Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.

17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв.

18. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.

19. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса 20 лв.

Раздел II

Пропорционални такси

20. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса в размер 1,5 на сто върху по-малката сума от цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане, но не по-малко от 50 лв.

Забележки:

1. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това, дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис.

2. Таксата се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 ГПК.

3. За извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение такса не се събира.

21. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ , се събира такса в размер 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.

Забележка. След публична продан или продажба таксата е за сметка на купувача.

22. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.

Забележки:

1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси .

2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача.

3. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв.

23. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса в размер 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв.

Забележка. Таксата е за сметка на купувача.

24. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса в размер 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.

Забележка. При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.

25. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва:

а) когато имуществото не носи доход – от 50 до 100 лв. за календарен месец;

б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото – 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.

26. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 100 от 2015 г. с Решение № 13014 от 2.12.2015 г. на ВАС по а. д. № 4389/2015 г.) За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:

а) до 100 лв. – 10 лв.;

б) от 100 до 1000 лв. – 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;

в) от 1000 до 10 000 лв. – 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;

г) от 10 000 до 50 000 лв. – 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;

д) от 50 000 до 100 000 лв. – 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;

е) над 100 000 лв. – 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.

Забележки:

1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.

2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.

3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от съдебния изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.

4. В размера на паричното вземане не се включват авансовите такси.

5. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя, надвишаващи една десета от вземането.

6. (Нова – ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.; спряно действие, бр. 90 от 31.10.2014 г. с Определение № 10729 на ВАС от 29.08.2014 г. по а.д. № 10545 от 2014 г.; обявена за нищожна, бр. 100 от 2015 г. с Решение № 13014 от 02.12.2015 г. на ВАС по а. д. № 4389/2015 г.)

27. За изпълнение на обезпечителни мерки извън случаите по раздел I се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.

27а. (Нова – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Максималният размер на пропорционалните такси не може да надвишава:

1. една десета от вземането – в случаите по т. 20 и 26;

2. една десета от цената на имота/вещите – в случаите по т. 21 до 24 включително.

Раздел III

Допълнителна такса

28. За извършване от частния съдебен изпълнител на действие по индивидуално принудително изпълнение в неработното му време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50 на сто от таксата за съответното действие.

Забележка. Допълнителна такса не се събира за извършване на действията по т. 20 – 24.

Раздел IV

Авансови такси

29. Взискателят внася авансово в размерите, определени в тарифата за съответното действие:

а) обикновените такси;

б) пропорционалните такси, с изключение на таксата по т. 26;

в) допълнителната такса;

г) допълнителните разноски.

Забележки:

1. Когато частният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.

2. Не се дължат авансово субсидираните такси по раздел V.

Раздел V

Субсидирани такси

30. Субсидирани са авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение.

Забележки:

1. Таксите по този раздел се предявяват от частния съдебен изпълнител за изплащане от бюджета на съответния окръжен съд с писмено заявление, в което се посочват: трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител, адресът на кантората, номерът на изпълнителното дело, основанието и размерът на дължимата субсидирана такса и банковите сметки, по които да се извърши преводът, номерът, страните и предметът на делото, по което е издаден изпълнителният лист, съдът, който го е издал.

2. Частният съдебен изпълнител възстановява по бюджета на съда субсидираната такса, след като бъде събрана от длъжника.

Раздел VI

Допълнителни разноски

31. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Допълнителни разноски са разходите за:

а) (изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) получаване на информация и документи, свързани с длъжника и/или неговото имущество;

б) банкови такси и комисиони;

в) осигуряване на достъп, отваряне и затваряне на помещения;

г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;

д) вещи лица;

е) пазачи;

ж) преводачи и тълковници;

з) премахване, унищожаване и запечатване на вещи;

и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора – по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения.

к. (нова – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) заплащане на пощенски и/или куриерски услуги.

Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ по Закона за счетоводството.

Раздел VII

Плащане на таксите

32. При възлагане на частен съдебен изпълнител от друг район да извърши действие по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ таксата, определена за съответното действие в тарифата, се получава от него.

33. Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.

34. Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители .

Публични продажбиПублична продажба на имоти от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на имущество от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на МПС-та от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931