Услуги

1. Събиране на парични частни и публични вземания по ГПК и АПК чрез:

 • Налагане на запор върху движими вещи, вземания и банкови сметки
 • Налагане на запор върху налични и безналични ценни книжа
 • Налагане на запор върху върху дружествени дялове
 • Налагане на възбрана върху недвижими имоти
 • Извършване на описи на движими и недвижими вещи
 • Продан на движими вещи и недвижими имоти.
 • Провеждане на принудително изпълнение спрямо ценни книжа, дружествени дялове.

2. Изпълнение на непарични вземания.

 • Предаване на движими вещи или тяхната равностойност.
 • Въвод във владение
 • Изпълнение на задължение на заместимо или незаместимо действие, което следва да бъде извършено от длъжника
 • Изпълнение на задължение за въздържане от действие от страна на длъжника

3. Налагане на обезпечителни мерки:

 • Налагане на обезпечителен запор върху движими вещи, вземания и банкови сметки
 • Налагане на обезпечителен запор върху налични и безналични ценни книжа
 • Налагане на обезпечителен запор върху върху дружествени дялове
 • Налагане на обезпечителна възбрана върху недвижими имоти
 • Извършване на описи с налагане на обезпечителен запор върху движими вещи.

4. Осъществяване на изпълнително производство по реда на АПК

5. Осъществяване на изпълнително производство по реда на Закона за особените залози

6. Опис на наследство.

7. Запечатване по чл.651 от ТЗ на помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхраняват вещи на длъжника в производството по несъстоятелност.

8. Медиация между страните.

Публични продажбиПублична продажба на имоти от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на имущество от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на МПС-та от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931