Политика за ЗЛД

Изтегляне на формуляра за заявление за достъп до лични данни в DOC формат

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЧСИ РОСЕН РУСЕВ

Настоящото изложение има за цел в съответствие с изискванията на  чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.4.2016 г. да Ви информира за извършваните от ЧСИ Росен Русев дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на ОРЗД и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за Администратора и за контакт с него.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ РОСЕН РУСЕВ, РЕГ.№ 931е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на Окръжен съд Шумен.

Адрес на Кантора на ЧСИ е гр.Шумен, ул.”Съединение” № 111, електронна поща на адрес si931@abv.bg , телефон: 054 985 127, GSM: 0878 156 786

2. Данни за Длъжностното лице по защита на данните.

Всички запитвания относно използването на Вашите лични данни трябва да бъдат адресирани до длъжностното лице по защита на данните на ЧСИ: Стефка Стойчева, адрес гр. Шумен, ул. „Съединение” № 111; GSM: 0887 268 064; е-mail: stoicheva931@abv.bg, като следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

3. Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни.

При обработването на лични данни ЧСИ се ръководи от следните принципи:

= Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

= Ограничение на целите;

= Свеждане на данните до минимум;

= Точност;

= Ограничение  на съхранението;

= Цялостност и поверителност

= Отчетност.

4. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

ЧСИ обработва лични данни като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер, банкова сметка, на законово основание, съгласно изискванията на  Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, във връзка със своята дейност и сам определя целите и средствата за обработването им.

ЧСИ действа като Администратор на лични данни.

ЧСИ не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Когато ЧСИ обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Във връзка с изпълнение на задълженията по събиране на частни притезания и публични вземания и изпълнение на нормативно установена дейност е необходима да предоставите лични данни.

Информираме Ви, че в случай на непредставянето им, то няма да може да да се извършат съответните действия.

5. Категории получатели на данни извън кантората на ЧСИ

Третите страни получават достъп до лични данни, обработвани в кантората на ЧСИ, при наличие на законово основание за обработването на лични данни (напр. АВ, НАП, НОИ съд, прокуратура, и др.) или данните са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. Извън тези случаи получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат : банки – за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения и постъпили суми по изпълнението; куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни, публични органи, с които имеме законово задължение да обменяме информация, Ваши упълномощени представители, административни органи и други лица, с цеб извършване на законоустановената дейност от ЧСИ.

6. Категории получатели на данни извън кантората на ЧСИ

Като администратор на данни ЧСИ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

7. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да осъществи:

= Правото да бъде информиран;

= Правото на достъп;

= Правото на коригиране;

= Правото за изтриване;

= Правото да се ограничи обработката;

= Правото на преносимост на данни;

= Право на възражение;

= Право на жалба до надзорен орган;

= Да бъде осведомен за целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;

= Да получи координатите за връзка с Длъжностното лице по защита на данните;

= Да получи данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него;

= Да бъде осведомен за срока, за който ще се съхраняват личните данни, съобразно действащото законодателство;

= Да узнае източника на личните данни и, ако е приложимо, дали данните са от публично достъпен източник.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ЧСИ по образец респ. с искане за достъп на информация и заплащане на съответна такса като следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Длъжностното лице по защита на лични данни(писмено или по електронен път).

8. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни чрез уебсайта https://www.cpdp.bg/ или на адрес:София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/915 3518.

9. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

ЧСИ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

10. Въведени от ЧСИ мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на ЧСИ за мерките за защита на личните данни, приети със Заповед от 22.5.2018г. са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в кантората на ЧСИ, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на ЧСИ: Стефка Стойчева, адрес гр. Шумен, ул. „Съединение” № 111; GSM: 0887 268 064 е-mail: stoicheva931@abv.bg

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ  РОСЕН РУСЕВ

Публични продажбиПублична продажба на имоти от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на имущество от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931

Публична продажба на МПС-та от частен съдебен изпълнител Росен Русев № 931